Skip to main content

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO VARŽYBŲ

S A U G U M O   T A I S Y K Ė S

 Parisiųsti taisykles PDF formatu - paspauskite ČIA.

 

1. Bendrosios nuostatos


1.1 Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija (toliau – LBKIF) yra visuomeninė pirmines sporto organizacijas vienijanti organizacija, esanti ir registruota Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilniuje, į/k 191684452, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registras.
1.2 Šios taisyklės nustato elgesio prie vandens, ant kranto ir uždarose patalpose tvarką LBKIF rengiamų varžybų metu, privalomuosius saugos, saugumo, higienos ir kitus reikalavimus aptarnaujančio personalo, teisėjams, gelbėtojams, sportininkams, treneriams ir žiūrovams (toliau – dalyviai), varžybų organizatoriaus teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Saugumo taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno dalyvio saugumą, gerą nuotaiką ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ir kitų praradimų.
1.3 Šios taisyklės yra taikomos visiems dalyviams. Kiekvienas dalyvis privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
1.4 Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo Saugumo taisyklės yra talpinamos federacijos internetiniame puslapyje www.bki.lt .
1.5 Varžybų trasoje ir jos prieigose, (50 metrų iki trasos) gali būti tik varžybų dalyviai : sportininkai, teisėjai bei varžybų gelbėtojai. Gavus varžybų vyr. teisėjo leidimą, trasoje ar jos prieigose gali būti varžybų fotografai ar kiti savo funkcijas atliekantys žurnalistai.
1.6 Sportininkai, pateikdami paraiškas dalyvauti varžybose privalo mokėti plaukti ir tai turi parvirtinti savo parašu paraiškoje. Už tai atsako siunčiančioji organizacija ir jos paskirtas komandos vadovas.
1.7 Sportininkams, kurie savo parašu nepatvirtino, kad moka plaukti, startuoti varžybose draudžiama. Už tai atsako varžybų Vyr. teisėjas.
1.8 Sportininkai iki 14 metų ir tie kuriems einamaisiais metais sukaks 14 metų varžybų metu privalo irkluoti su gelbėjimosi liemenėmis.
1.9 Varžybų vietos šeimininkai privalo aprūpinti varžybų organizatorius gelbėjimosi priemonėmis ir gelbėjimo įranga su gelbėtojais. Už tai atsako organizacija, kurios teritorijoje vyksta varžybos.
1.10 Varžybų organizatoriai užtikrina medicinos personalo budėjimus varžybų metu.
1.11 Motorinės valtis, katamaranus ir gelbėjimosi valtis gali vairuoti tik turintys teisę tai daryti laivavedžiai. Gelbėtojų ir kitų dalyvių elgesį ant vandens reglamentuoja Vidaus vandenų laivybos taisyklėse nustatytais saugumo reikalavimais.
1.12 Dalyviui išvirtus iš valties privalo reaguoti gelbėtojai bei arčiausiai esantis motorinis laivas, taip siekiant maksimaliai sumažinti vandens keliamą pavojų.
1.13 Išvirtus dalyviui iš valties pirmiausiai gelbėjamas žmogus ir tik po to sportinis inventorius.
1.14 Vykstant varžybų plaukimui, šalia trasos irkluojantys sportininkai privalo sustoti ir praleisti lenktyniaujančius sportininkus.
1.15 Varžybų metų, varžybų teritorijoje yra draudžiama vartoti alkoholį, narkotines medžiagas , būti apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

 

Prezidentas Aleksandras Alekrinskis