Skip to main content

2021 ataskaitiminė rinkiminė konferencija

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA
LITHUANIAN CANOE KAYAK FEDERATION
LBKIF nariams ir partneriams
Žemaitės g. 6,
LT-03117, Vilnius Lietuva / Lithuania +37067092625

 1. 09.11.


Pranešame, kad Federacijos Vykdomojo komiteto iniciatyva ir sprendimu 2021 m. spalio 02 d., 10 val. šaukiama LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS (kodas 191684452, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6. ATASKAITINĖ RINKIMINĖ KONFERENCIJA, kuri vyks Verslo centras ,, Kauno Dokas“, adresu Jonavos g. 7, A korpusas, Kaunas.

 1. 09.08 d. Vykdomasis komitetas patvirtino šią Konferencijos darbotvarkę:


Konferencijos dalyvių registracija: nuo 9.30 iki 9.55. Pradžia 10.00.

 1. LBKIF Prezidento įžanginis žodis bei informavimas apie dokumentus patvirtinančius, kad nariams buvo pranešta apie Konferencijos sušaukimą.
 2. Procedūriniai klausimai:
 3. 1. Konferencijos pirmininko rinkimai ir tvirtinimas;
 4. 2. Sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas;
 5. 3. Konferencijos inspektoriaus rinkimai ir tvirtinimas;
 6. 4. Konferencijos inspektoriaus pranešimas;
 7. 5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas (konferencijos inspektorius ir du nariai).
 8. 6. Darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas;
 9. Pakartotinis LBKIF įstatų pakeitimų tvirtinimas (pranešėjas LBKIF VK narys A. Lankas, pakeitimai pridėti);
 10. LBKIF Prezidento ataskaita. (pranešėjas LBKIF prezidentas A. Alekrinskis);
 11. LBKIF 2020 m. veiklos ataskaita (pranešėjas LBKIF Gen. Sekretorius R. Petrukanecas);
 12. . LBKIF 2020 m. finansinė ataskaita (pranešėjas LBKIF Gen. Sekretorius R. Petrukanecas); 7. LBKIF 2020 m. Revizoriaus atskaita. (pranešėjas LBKIF Revizorius S. Raziūnas);


Įmonės kodas 191684452, įreg. 1996-05-09 d. LR Juridinių asmenų registre, VĮ Registrų centras IBAN: LT04 7300 0100 0213 9028, AB Swedbank bank, BIC (SWIFT) HABALT 22
El. adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., http://www.canoe.lt

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ Žemaitės g. 6,
IRKLAVIMO FEDERACIJA LT-03117, Vilnius Lietuva / Lithuania
+37067092625
LITHUANIAN CANOE KAYAK FEDERATION

 1. Dėl kitų sporto federacijų vadovaujančių asmenų uždraudimas Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos veikloje. (pranešėjas LBKIF prezidentas A. Alekrinskis, nutarimo projektas pridedamas).
 2. LBKIF Apeliacinės komisijos veiklos nuostatų tvirtinimas (pranešėjas LBKIF VK narys A. Lankas, veiklos nuostatų projektas pridėtas);
 3. LBKIF 2021 m. biudžeto tvirtinimas (pranešėjas LBKIF Gen. Sekretorius R. Petrukanecas);


Pertrauka (20 minučių)

 1. LBKIF valdymo organų rinkimai:
 2. 1. LBKIF Prezidento rinkimai;
 3. 2. LBKIF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas 2021 - 2025 metų kadencijai;
 4. 3. LBKIF Viceprezidento (-ų) rinkimai;
 5. 4. LBKIF Generalinio sekretoriaus rinkimai;
 6. 5. LBKIF Trenerių tarybos pirmininko rinkimai;
 7. 6. LBKIF Teisėjų tarybos pirmininko rinkimai;
 8. 7. LBKIF Vykdomojo komiteto vieno nario rinkimai iš atskirų BKI disciplinų (slalomo ir kanupolo) pasiūlytų kandidatų;
 9. 8. LBKIF Vykdomojo komiteto trijų narių rinkimai;
 10. 9. LBKIF Revizoriaus rinkimai;
 11. 10.LBKIF Etikos ir drausmės komisijos rinkimai (pirmininko ir dviejų narių); 11.11 LBKIF Apeliacinės komisijos rinkimai (pirmininko ir dviejų narių);
 12. Kiti einamieji klausimai.
 13. Konferencijos uždarymas.


Įmonės kodas 191684452, įreg. 1996-05-09 d. LR Juridinių asmenų registre, VĮ Registrų centras IBAN: LT04 7300 0100 0213 9028, AB Swedbank bank, BIC (SWIFT) HABALT 22
El. adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., http://www.canoe.lt

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA
LITHUANIAN CANOE KAYAK FEDERATION
Vykdomasis komitetas patvirtino šaukiamos Konferencijos reglamentą:
Žemaitės g. 6,
LT-03117, Vilnius Lietuva / Lithuania +37067092625
Prezidento ataskaitai – iki 20 min., Gen. Sekretoriaus ataskaitoms – iki 20 min., Revizoriaus ataskaitai – iki 10 min.;
Kandidatų pasisakymams - iki 10 min., klausimai-atsakymai - iki 2 min.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje elektroninių ryšių priemonėmis nenumatyta (Įstatų 14 str. 2 d. 6 p.).
Pagal Federacijos įstatų 9 str. 6 dalį asmuo, dalyvaujantis Konferencijoje ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra narys, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Konferencijoje (pvz. Įgaliojimą, kurio pavyzdys pridedamas).
Pagal Federacijos įstatų 13 str. 3 dalį Konferencijos darbotvarkė gali būti pildoma Generalinio sekretoriaus, taip pat narių, turinčių ne mažiau kaip 1/5 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Konferencijos darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Konferencijos, t.y. iki rugsėjo 18 d. įskaitytinai.
Pasiūlymus siųsti Federacijai el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Vykdomasis komitetas nusprendė rekomenduoti nariams kandidatus į Federacijos valdymo organus siūlyti prieš Konferenciją, tokiu būdu suteikiant kandidatams galimybę iš anksto prisistatyti nariams bei pateikti savo (kandidato) rinkiminę programą/veiksmų planą ar pan.;
Primename kai kurias ataskaitinei rinkiminei konferencijai esmines Federacijos įstatų
nuostatas:

 • naujai išrinktas Prezidentas teikia Konferencijai tvirtinti (skirti) Generalinio sekretoriaus kandidatūrą (įstatų 21 straipsnio 3 dalies 3 punktas);
 • naujai išrinktas Prezidentas teikia Konferencijai tvirtinti Federacijos viceprezidentų skaičių ir teikia Konferencijai tvirtinti (skirti) pirmojo Viceprezidento kandidatūrą (įstatų 21 straipsnio 3 dalies 4 punktas);


Įmonės kodas 191684452, įreg. 1996-05-09 d. LR Juridinių asmenų registre, VĮ Registrų centras IBAN: LT04 7300 0100 0213 9028, AB Swedbank bank, BIC (SWIFT) HABALT 22
El. adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., http://www.canoe.lt

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ Žemaitės g. 6,
IRKLAVIMO FEDERACIJA LT-03117, Vilnius Lietuva / Lithuania
+37067092625
LITHUANIAN CANOE KAYAK FEDERATION

 • Vykdomąjį komitetą sudaro 9 nariai. Pagal pareigas į Vykdomojo komiteto sudėtį įeina Prezidentas, Generalinis sekretorius, Trenerių tarybos pirmininkas, Teisėjų tarybos pirmininkas, pirmasis Viceprezidentas. Vieną Vykdomojo komiteto narį Konferencija renka iš atskirų BKI disciplinų (kanupolo, slalomo, drakonų irklavimo ir kitų) atstovų pasiūlytų kandidatų. 3 (tris) Vykdomojo komiteto narius ketveriems metams renka Konferencija. (įstatų 19 str.1 dalis);
 • Konferencijos sprendimas, išskyrus tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), jeigu įstatymai ar šie įstatai nenustato didesnės daugumos. Tais atvejais, kai skiriami (renkami) kolegialių organų nariai, sprendimai priimami šiuose įstatuose nustatyta tvarka. (Įstatų 15 str. 6 dalis).


Taip pat prie laiško prisegtas Įgaliojimas atstovauti Federacijos narį, kurio negali reprezentuoti klubo vadovas.
Romas Petrukanecas
Generalinis sekretorius
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija
PAPILDOMAI PRISEGTA:
Pakartotinai tvirtinami LBKIF Įstatų pakeitimai (darbotvarkės 3 klausimas):
Pakeisti LBKIF įstatų 19 straipsnio ketvirtąją dalį:
Vykdomojo komiteto narius, išskyrus narius, kurie yra Vykdomojo komiteto nariai pagal pareigas, renka Konferencija. Renkant Vykdomojo komiteto narius, kiekvienas narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų Vykdomojo komiteto narių skaičiui. Šiuos balsus narys skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų yra daugiau nei laisvų vietų Vykdomajame komitete, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
Įmonės kodas 191684452, įreg. 1996-05-09 d. LR Juridinių asmenų registre, VĮ Registrų centras IBAN: LT04 7300 0100 0213 9028, AB Swedbank bank, BIC (SWIFT) HABALT 22
El. adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., http://www.canoe.lt

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA
LITHUANIAN CANOE KAYAK FEDERATION
Ir išdėstyti jį nauja redakcija:
Žemaitės g. 6,
LT-03117, Vilnius Lietuva / Lithuania +37067092625
Vykdomojo komiteto narius, išskyrus narius, kurie yra Vykdomojo komiteto nariai pagal pareigas, renka Konferencija. Renkant Vykdomojo komiteto narius, už kiekvieną kandidatą balsuojama atskirai. Kiekvienas federacijos narys turi vieną balsą. Daugiausiai balsų surinkę kandidatai išrenkami Vykdomojo komiteto nariais. Jei du ar daugiau kandidatų surenka po vienodą balsų skaičių ir yra likę mažiau laisvų vietų nei kandidatų, perbalsuojama tik dėl tų asmenų, kurie surinko vienodą balsų skaičių.
Pakeisti LBKIF įstatų 19 straipsnio penktąją dalį:
Vykdomasis komitetas savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinktas naujas Vykdomasis komitetas, bet ne ilgiau kaip iki Vykdomojo komiteto kadencijos pabaigos metais vyksiančios eilinės Konferencijos. Vykdomojo komiteto narys gali būti renkamas ne daugiau 2 (dviems) kadencijoms iš eilės.
Ir išdėstyti jį nauja redakcija:
Vykdomasis komitetas savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinktas naujas Vykdomasis komitetas., bet ne ilgiau kaip iki Vykdomojo komiteto kadencijos pabaigos metais vyksiančios eilinės Konferencijos. Vykdomojo komiteto narys gali būti renkamas ne daugiau 4 (keturioms) kadencijoms iš eilės.
8 klausimo pasiūlymas:
Kitų sporto federacijų vadovaujantiems asmenims uždrausti dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje, su LBKIF susijusioje, veikloje, esančioje LBKIF kompetencijos ribose ir LBKIF veiklos teritorijoje.
Sprendimus drausti tam tikram fiziniam asmeniui vykdyti tam tikrą ar bet kokią, su federacija susijusią veiklą (administracinę, sportinę, techninę ar bet kokią kitokią), esančią LBKIF kompetencijos ribose ir LBKIF veiklos teritorijoje priima LBKIF Vykdomasis komitetas vadovaujantis konstituciniu proporcingumo principu.
Įmonės kodas 191684452, įreg. 1996-05-09 d. LR Juridinių asmenų registre, VĮ Registrų centras IBAN: LT04 7300 0100 0213 9028, AB Swedbank bank, BIC (SWIFT) HABALT 22
El. adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., http://www.canoe.lt

Lietuvos baidarių slalomo komandinė rinktinė pasaulio čempionate Bratislavoje aplenkė lenkus

 Aurimas Kuodis Pasaulio ČMP 2921 09 Bratislavoje 1024x461

Nuotraukoje Aurimas Kuodis Bratislavos kanaolo trasoje, nuotrauka Sauliaus Mažeikio

Komandinėje 3 x K1V rungtyje Lietuvos rinktinė užėmė 17-ą vietą tarp 20 komandų.

Šiame čempionate lietuviai aplenkė stiprią kaimynės Lenkijos komandą.

Individualių rungčių rezultatai:

K1M baidarių klasėje Veronika Šalaševičiūtė Turbinova užėmė 54 vietą

K1V baidarių klasėje Gustas Malakauskas - 66-as, Vėjas Pranskūnas - 68-as, Vilius Rasimavičius - 78-as

C1V kanojų klasėje Aurimas Kuodis - 44-as ir Rimantas Pumputis - 45-as.

Galutinės Lietuvos komandos narių užimtos vietos pasaulio čempionate Danijoje

C-1 1000 (20) Vadim Korobov – 19 vieta;

C-2 500 (16) Henrikas Žustautas - Vadim Korobov – 5 vieta;

K-1 200 (20) Artūras Seja – 8 vieta;

K-1 500 (22) Ričardas Nekriošius – 20 vieta;

K-2 500 (25) Mindaugas Maldonis - Andrėj Olijnik – 11 vieta;

K-4 500 (19) Simonas Maldonis - Mindaugas Maldonis - Ignas Navakauskas - Artūras Seja – 5 vieta;

K-1 1000 (22) Andrėj Olijnik – 6 vieta;

2021 Lietuvos klubų čempionato 2-o etapo taškai

Taškai po antrojo klubų čempionato etapo:

1 V. Vaičikonio irklavimo klubas 145 Panevėžys
2 Visagino irklavimo klubas 45 Visaginas
3 Plungės baidarių ir kanojų klubas 41 Plungė
4 Marijampolės irklavimo klubas 40 Marijampolė
5 Panevėžys 18 Panevėžys
6 Koktitas 18 Zarasai
7 Kajakas 17 Panevėžys
8 Troptas 17 Klaipėda
9 Elektrėnų "Kanoja" 12 Elektrėnai
11 Ave Kayak 11 Vilnius
10 Talša 9 Šiauliai

Likus vienam etapui (rugsėjo 17-18d.) bendra įskaita tokia:

bendra iskaita po 2 etapu

2021 Lietuvos jaunučių čempionatas ir rudens taurė

Varžybos vykdomos 2021 m. rugsėjo 17 - 18 d. Trakuose, LSC irklavimo bazėje. Atvykimas rugsėjo 16 d. Dalyvių gimimo metai jaunučių čempionate yra 2004-2011 (varžybų nuostatai ČIA), rudens taurėje 2003 m. ir vyresni. Varžybų metu bus vykdomas ir paskutinis Lietuvos klubų čempionato etapas (spausdintas paraiškas paduoti vyr teisėjui iki varžybų pradžios). Klubų čempionato taisyklės ir formos ČIA.

Varžybų starto protokolai ir rezultatai ČIA.

Varžybų pradžia penktadienį nuo 10:00, šeštadienį nuo 9:00. Jauniausia amžiaus grupė (mergaitės ir berniukai) privalės irkluoti su gelbėjimosi liemenėmis.

Varžybų vyr. teisėjas M. Menkevičius (T), Tel.: +37065548604, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

2021 Pasaulio BKI Sprinto čempionatas Danijoje

IMG 20210913 191240Rytoj Kopenhagoje (Danija) startuoja Pasaulio BKI Sprinto čempionatas. Lietuvos rinktinės nariai startuos šiose rungtyse:

C-1 1000 Vadim Korobov

C-2 500 Henrikas Žustautas - Vadim Korobov

K-1 200 Artūras Seja

K-1 500 Ričardas Nekriošius

K-2 500 Mindaugas Maldonis - Andrėj Olijnik

K-4 500 Simonas Maldonis - Mindaugas Maldonis - Ignas Navakauskas - Artūras Seja

K-1 1000 Andrėj Olijnik

Čempionato rezultatus galite sekti čia: http://copenhagen2021.spotfokus.com

Lietuvos baidarių slalomo rinktinė išvyksta į Pasaulio baidarių slalomo čempionatą Bratislavoje rugsėjo 22-26

 

PČ 2016 Vilius Rasimavičius starte Medium

Nuotraukoje Vilius Rasimavičius

 

Lietuvos baidarių slalomo rinktinė antradienį išvyksta į Pasaulio baidairų slalomo čempionatą Bratislavoje. 

Rinktinės sudėtyje: Vilius Rasimavičius,  Gustas Malakauskas, Rimantas Pumputis, Vėjas Pranskūnas,  Aurimas Kuodis , Veronika Šalaševičiūtė - Turbinova

Vieną savaitę iki varžybų vyks pasiruošimas varžyboms Bratislavos kanalo trasoje. 

 Varžybų startai:  https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-championships/bratislava-2021/schedule 

2021 m. Pasaulio jaunių ir jaunimo Sprinto čempionato Portugalijoje lietuvių rezultatai

Kotryna Gintare

Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionate Portugalijoje Lietuvos komandos nariai pasirodė taip:

K-2 500 (U18,20 įgulų ) K. Glemžaitė – G. Pališauskaitė – 6 vieta;
C-2 500 (U18,16 ) A. Golovač – I. Serafinas – 7 vieta;
K-2 500 (U18, 22) H. Kairys – R. Sakalauskas – 9 vieta;
C-2 1000 (U18,15 ) A. Golovač – I. Serafinas – 9 vieta;
C-1 500 (U18,21) E. Šakinis – 12 vieta;
C-1 1000 (U18) E. Šakinis – 14 vieta;
K-1 500 (U18, 27) G. Pališauskaitė -19 vieta;
K-1 200 (U18, 30) A. Šličius – 20 vieta;
C-1 200 (U23, 19) G. Čerepokaitė – 17 vieta;
C-1 1000 (U23, 22) D. Pažėra – 20 vieta;
K-1 1000 (U23, 35) T. Jusevičius – 25 vieta;
K-2 500 (U23, 23) A. Žumbys – T. Jusevičius – 22 vieta;
C-2 1000 (U23, 12) I. Davidovskij – M. Talačka – 12 vieta;
C-2 500 (U23, 14) I. Davidovskij – M. Talačka – 14 vieta;

Video ČIA.

Visi rezultatai ČIA.

XVII-a Talkšos regata

Rugsėjo 3-4d. Šiauliuose vyks tradicinė tarptautinė "Talkšos regata". Varžybų vyr. teisėjas R. Gustas (+37069815961). 

Starto protokolai ČIA.

Rugsėjo 4 d. vyks Vilniaus Regata 2021, registracija ir visa kita informacija

                                                 vilniaus regata

Rugsėjo 04 d. Vilniuje, Neries upėje Jūsų ir vėl laukia tradicinis "Vilniaus regata" plaukimas. Startas 12 val. Šiemet, kaip ir pernai turistines dvivietes baidares organizatoriai dalyviams nuomojo nemokamai. Nemokamai buvo skirta 90 baidarių. Deja jos jau baigėsi :( Dalyvio starto mokestis 5 eurai. Vaikams iki 5 metų plaukimas nemokamas! Registracija ir apmokėjimas tik internetu. Finiše ir vėl lauks dovanėlės. Visi dalyviai gaus sertifikatus. Tarp gausybės prizų, kaip ir kiekvienais metais, vieni iš finišavusiųjų namo parvažiuos su burtų keliu laimėta baidare. Naujiena. Pernai metų irklentininkių pageidavimu irklentės skirstomos į dvi klases: irklentės (vyrai) ir irklentės (moterys). Susipažinkite su "Vilniaus Regata 2021" nuostatais. Kilus neaiškumų, rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Registracijos forma (registracija vyksta iki 2021-09-02, 22:00)

Vilniaus sporto ir turizmo klubas Regata sąskaitos nr. LT047044060001548243 SEB banke.

Starto mokestis po 5 € dalyviui. Vaikams iki 5 metų plaukimas nemokamas.

Dėmesio! Visos 90 nemokamų baidarių jau rezervuotos. Kas nepaskubėjote registruotis, dabar jau plaukimo priemone teks pasirūpinti patiems. Dėl baidarių nuomos galite kreiptis į mūsų partnerius tel. 8-699-95839. Baidarės kaina 15 €.

Vėjas Pranskūnas pasirodė geriausiai pasaulio jaunių ir U23 čempionate

Vėjas Pranskūnas Europos U23 ir U18 čempionate Solkane 20210819 1024x461

Nuotraukoje Vėjas Pranskūnas, foto Sauliaus Mažeikio

 

Europos jaunių ir U23 baidarių slalomo čempionate užimtos vietos

K1M  jaunių grupėje :

Vėjas Pranskūnas - 47-oji vieta 

Rimantas Pumputis - 49-oji vieta

Gustas Malakauskas - 51-oji vieta

Komandiniame  jaunių plaukime 3 x K1 Lietuvos rinktinė užėmė 14-ą vietą aplenkdama keturių šalių ekipas, tame tarpe ir lenkus.

K1M U23 grupėje geriausiai sekėsi  šalia finišavusiems Irmantui Dumbliauskui ir Augustui Drazdui, atitinkamai 49-oji ir 50-oji vietos.

Komandiniame  U23 plaukime 3 x K1 Lietuvos rinktinė užėmė 16-ą vietą aplenkdama dviejų šalių ekipas. 

Moterų jaunių K1M grupėje Veronika -Šalaševičiūtė Trubinova užėmė 48-ą vietą, Ingvilė Midttun - 52-ą.

 

 

 

 

2021 Olympic hopes regata

Covid 19 protokolas varžyboms (įdėta 2021 08 20).

Vykimas į varžybas: valtys kraunamos rugsėjo 7d.  nuo 12:00 iki 13:00 Panevėžyje (Pajuostės pl. 27a) ir nuo 17:00 Trakuose. Į Račice reikia atvykti ketvirtadienį (rugsėjo 9d.) iki 12:00 (Labe aréna Račice, Račice 130, 411 08 Štětí, Czech Republic).

DĖMESIO -  nuo rugpjūčio 19d. organizatoriai leido sudaryti sekančias rungtis: C4 200m men U17, C2 200m men U16 and U17, K2 200m men U16 and U17, K2 200m women U16 and U17. Treneriai kurie nori pretenduoti į naujai atsiradusias rungtis iki rugpjūčio 21d. vakaro 21:00 galite atsiųsti raštu pretendavimą į rungtį. Pagal atrankos taisykles bus sudarytos naujos įgulos.

2021m. rugsėjo 10-12 d. Račice (Čekija) vyks didžiausios pasaulyje jaunučių varžybos "Olympic hopes" regata. Tai neoficialus jaunučių Pasaulio čempionatas. Oficiali varžybų svetainė https://canoeracice.com/cz/. Komandos vadovas Vytautas Vaičikonis (+37068796545, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

Pasikeitė vienos paros numatoma kaina, kadangi pigiausios nakvynės pagal pirmumą priklauso šalims organizatorėms (Višegrado šalys), jos šia teise pasinaudojo ir pigių vietų nebeliko. Šiuo metu laisvi tik A ir B kategorijos viešbučiai, kurie nakčiai kainuoja nuo 85 Eur.

Per Lietuvos mokinių čempionatą vyko atranka į šias varžybas. Šalis gali išstatyti dvi įgulas rungtyje. Vykimą į varžybas apmoka patys sportininkai ar siunčiančios organizacijos. Minimaliai galimos 3 paros ir kelionės išlaidos. Federacija pasirūpins valčių nuvežimu ir kompensuos varžybų dalyvavimą (išskyrus kelionės išlaidas) sportininkams patekusiems į finalą ir bendroje įskaitoje aplenkusius bent 20% dalyvių.

Galutinis komandos sąrašas (2021 07 26) ČIA

Galimos rungtys:

 • Moterys
U17 K1 200 m K1 500 m K1 1000 m K2 500 m K2 1000 m
  C1 200 m C1 500 m C2 200 m C2 500 m  
           
U16 K1 200 m K1 500 m K1 1000 m    
  C1 200 m C1 500 m      
           
U15 K1 200 m K1 500 m K1 1000 m    
  C1 200 m C1 500 m      
           
U15 - U16 K2 500 m K2 1000 m      
  C2 200 m C2 500 m      
           
U15 - U17 K4 200 m K4 500 m      
           
 • Vyrai
U17 K1 200 m K1 500 m K1 1000 m K2 500 m K2 1000 m
  C1 500 m C1 1000 m C2 500 m C2 1000 m  
           
U16 K1 200 m K1 500 m K1 1000 m    
  C1 500 m C1 1000 m      
           
U15 K1 200 m K1 500 m K1 1000 m    
  C1 500 m C1 1000 m      
           
U15 - U16 K2 500 m K2 1000 m      
  C2 500 m C2 1000 m      
           
U15 - U17 K4 200 m K4 500 m      
  C4 500 m        

 

Pakeitimai

Dėmesio,  pakeitimai varžybų datose:

 • Lietuvos jaunučių čempionatas ir Lietuvos taurės rudens etapas vyks rugsėjo 17-18d. (penktadienį-šeštadienį)
 • Trakų regata vyks rugsėjo 25

2021 Talkšos regata

Rugsėjo 3d. Šiauliuose vyks tradicinė tarptautinė "Talkšos" regata. Varžybų nuostatai ČIA.

Varžybų vyr. teisėjas Remigijus Gustas (tel. +37069815961, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.). 

2021 vaikų čempionatas

Lietuvos jaunučių pirmenybių ir vaikų čempionatas vyks rugpjūčio 11 d. Atvykimas iki 9.00 val. į Šiaulių Talkšos irklavimo bazę adresu Žvyro g. 34, Šiauliai. Varžybų vyr. teisėja A. Krasnova (+37060257388), el. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Starto protokolai ČIA.

Varžybose 2007 ir jaunesni privalės irkluoti su gelbėjimosi liemenėmis.

Varžybų metu bus vykdomas antras Lietuvos klubų čempionato įskaitos etapas. Taisyklės ČIA. Spausdintos paraiškos iki varžybų pradžios turi būti paduotos varžybų vyr. teisėjui.

Tokyo 2020

tokyo2020

Pirmadienį 3:30 Lietuvos laiku startuoja baidarių ir kanojų irklavimas Tokyo 2020 olimpinėse žaidynėse. Lietuvai atstovaus  Mindaugas Maldonis (jo pirmas startas rugpjūčio 4 - 3:58 K1-200m rungtyje).

Visas tvarkaraštis ir rezultatai ČIA. Video transliacija visų varžybų Lietuvoje galima pasižiūrėti Eurosport 1 kanalu, transliacijų tvarkaraštis ČIA.

m maldonis

2021 klubų čempionato taškai

2021 klubai 1 etapas

Po pirmojo klubų čempionato etapo (Lietuvos mokinių čempionato, liko dar du etapai) aiškūs lyderiai. Kaip ir praėjusiai metais, taip ir šiemet lyderių trejetukas išliko toks pats.

1 V. Vaičikonio irklavimo klubas 273  Panevėžys
2 Visagino irklavimo klubas 153 Visaginas
3 Plungės baidarių ir kanojų klubas 69 Plungė
4 Irklo broliai 51 Šiauliai
5 Marijampolės irklavimo klubas 49 Marijampolė
6 Talša 39 Šiauliai
7 Artūro Vietos sporto klubas 36 Trakai
8 Panevėžys 31 Panevėžys
9 Elektrėnų "Kanoja" 29 Elektrėnai
10 Troptas 27 Klaipėda
11 Ave Kayak 25 Vilnius
12 Koktitas 22 Zarasai
13 Kajakas 17 Panevėžys
14 Klaipėdos irklavimo centras 5 Klaipėda
15 Skuodo luotas 5 Skuodas

 

Veronika Šalaševičiūtė - Turbinova pateko į U18 pasaulio čempionato pusfinalį, Gustas Malakauskas liko per dvi vietas nuo pusfinalio Slovėnijoje

 

Gustas Malakauskas Pasaulio U18 VMP Tacene 2021 07 09 768x768

Nuotraukoje: Gustas Malakauskas Taceno trasoje 

 

Pasaulio U23 ir U18 čempionate Tacene :

 • Veronika Šalaševičiūtė - Turbinova išėjo į U18 pusfinalį C1W (232,60 sek, 60 baudos sek)
 • Gustas Malakauskas atsidūrė per dvi pozcijas nuo U18 pusfinalio K1M .  Užimta 42  vieta (92,61sek , 2 baudos sek )