2017 lapkričio 25 - eilinė federacijos konferencija

Pranešame, kad Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – Federacija) Vykdomojo komiteto iniciatyva ir sprendimu 2017 m. lapkričio 25 d. 12:00 val., EUROPA ROYALE viešbutyje, adresu: Miško g. 11, Kaunas (posėdžių salėje), šaukiama eilinė Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos konferencija.

Atkreipiame Federacijos narių dėmesį į tai, kad pagal LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalį Federacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas konferencijoje tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių, todėl įgaliojime būtinai turi būti nurodyta ne tik atstovo vardas, pavardė, gimimo data, bet ir minėtas atstovo statusas (darbuotojas, dalyvis ar valdymo organo narys). Jeigu Federacijos narį pagal nario steigimo dokumentus (įstatus ar nuostatus) vienasmeniškai atstovauja juridinio asmens vadovas, tai užtenka Juridinių asmenų registro išrašo, patvirtinančio tokią vadovo teisę.

Pagal Federacijos įstatų 9 str. 6 dalį asmuo, dalyvaujantis Konferencijoje ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra narys, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Konferencijoje (pvz. Įgaliojimą, kurio pavyzdys pridedamas).

Pagal Federacijos įstatų 13 str. 3 dalį Konferencijos darbotvarkė gali būti pildoma Generalinio sekretoriaus, taip pat narių, turinčių ne mažiau kaip 1/5 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Konferencijos darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Konferencijos, t.y. iki lapkričio 25 d. įskaitytinai.
Pasiūlymus siųsti Federacijai el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Dalyvių registracija 11:00 – 11:55 val., konferencijos pradžia 12:00 val. (posėdžių salėje).

Konferencijos darbotvarkė:
1. Federacijos prezidento įžanginis žodis.
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas.
2.2. Konferencijos inspektoriaus rinkimai ir tvirtinimas, konferencijos inspektoriaus pranešimas,
2.3. Konferencijos darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas
2.4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas.
3. Federacijos prezidento 2017 metų ataskaita. Pranešėjas A. Alekrinskis
4. Federacijos generalinio sekretoriaus 2017 metų ataskaita. Pranešėjas R. Petrukanecas.
5. Federacijos revizijos komisijos pirmininko 2017 metų ataskaita. Pranešėjas S.Raziūnas.
6. Pranešėjų atsakymai į klausimus, pasisakymai, diskusijos.
7. Federacijos įstatų pakeitimai ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimas. Pranešėjas A. Alekrinskis
8. Dėl stojamojo įnašo ir metinio nario mokesčio dydžių pakeitimo bei varžybų dalyvio mokesčio dydyžio pakeitimo. Pranešėjai: A. Alekrinskis, R. Petrukanecas.
9. 2018 metų Federacijos biudžeto projekto pristatymas. Pranešėjas R. Petrukanecas.
10. Vykdomojo komiteto nario Rasos Kudabienės atšaukimas. Naujo Vykdomojo komiteto nario rinkimai (iš atskirų BKI disciplinų atstovų pasiūlytų kandidatų) (Federacijos įstatų 19 str. 7 dalis). Pranešėjas A. Alekrinskis

Konferencijos darbo reglamentas:
Pranešėjams iki 10 min., klausimai pranešėjui - iki 2 min.

Konferencijai siūlomi pasiūlymai:

7 klausimas. (Priimti ir pasiūlyti Konferencijai LBKIF Vykdomojo komiteto, 2017-10-24 d.):

Įstatų pakeitimo projektas

Pakeitimai ir papildymai:
1. Esama redakcija
3 straipsnis. Federacijos nariai ir narystės principai
1. Federacijos nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos sporto organizacijos ar kiti juridiniai asmenys, turintys teisę būti Federacijos nariais, veikiantys Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo labui, pripažįstantys šiuos įstatus ir jų besilaikantys, atitinkantys šiuose įstatuose keliamus reikalavimus.
2. Asmuo, ypatingai nusipelnęs Lietuvos BKI sportui, gali būti pripažintas Federacijos garbės nariu. Sprendimą dėl asmens pripažinimo Federacijos garbės nariu Federacijos vykdomojo komiteto siūlymu priima Federacijos konferencija. Garbės nariai nemoka nei stojamojo, nei metinio mokesčio, o jų statusą gali nustatyti atitinkamas reglamentas. Federacijos garbės nariai neturi sprendžiamojo balso teisės, tačiau gali dalyvauti Federacijos konferencijoje ir vykdomojo komiteto posėdžiuose, reikšti savo nuomonę bei teikti pasiūlymus.
3. Federacija sudaro sąlygas organizuojamuose renginiuose dalyvauti ir tiems asmenims, kurie nėra Federacijos nariai, tačiau visi Federacijos renginių dalyviai privalo laikytis varžybų taisyklių ir reglamentų.
Siūloma nauja redakcija – pavadinimo papildymas ir papildymas 4 dalimi (pabrauktos naujos nuostatos):
Straipsnio pavadinimo papildymas:
3 straipsnis. Federacijos nariai, Federacijos nariai-kandidatai ir narystės principai
3 straipsnio 4 dalis
4. Federacijos narys-kandidatas turi visas Federacijos nario teises ir pareigas, išskyrus balso teisę.
2. Esama redakcija:
5 straipsnis. Naujų narių priėmimo, išstojimo, narystės sustabdymo ir pašalinimo iš federacijos tvarka bei sąlygos
1. Juridinis asmuo, norintis tapti Federacijos nariu, turi pateikti Federacijos vykdomajam komitetui rašytinį prašymą, kuriame turi būti įsipareigojimas laikytis Federacijos įstatų ir veikti Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo labui. Kartu su prašymu turi būti pateiktos juridinio asmens steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ir pan.) bei išrašo iš Juridinių asmenų registro patvirtintos kopijos ir detalus veiklos aprašymas.
2. Sprendimą dėl narystės per vieną mėnesį nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos turi priimti Federacijos vykdomasis komitetas.
3. Federacijos nariu tampama tik tada, kai prašymą pateikęs juridinis asmuo yra informuojamas apie priimtą teigiamą sprendimą ir per vieną mėnesį sumoka stojamąjį nario įnašą ir einamųjų metų nario mokestį. Jei per nustatytą terminą mokesčiai nesumokami – juridinis asmuo laikomas atsisakiusiu ketinimo tapti Federacijos nariu.
Siūloma nauja redakcija (pabrauktos naujos nuostatos):
1. Juridinis asmuo, norintis tapti Federacijos nariu, turi pateikti Federacijos vykdomajam komitetui rašytinį prašymą, kuriame turi būti įsipareigojimas laikytis Federacijos įstatų ir veikti Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo labui bei nurodyta juridinio asmens pagrindinė kultivuojama baidarių ir kanojų irklavimo disciplina (BKI sprintas arba atskira BKI disciplina (kanupolas, slalomas, drakonų laivų irklavimas ar kita). Kartu su prašymu turi būti pateiktos juridinio asmens steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ir pan.) bei išrašo iš Juridinių asmenų registro patvirtintos kopijos, detalus veiklos aprašymas ir vieno Federacijos nario rekomendacija.
2. Sprendimą dėl narystės per vieną mėnesį nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos turi priimti Federacijos vykdomasis komitetas, kuris priima sprendimą prašymą pateikusį juridinį asmenį vienerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos laikyti Federacijos nariu-kandidatu. Suėjus vienerių metų terminui artimiausiame Vykdomojo komiteto posėdyje turi būti svarstomas Federacijos nario-kandidato pripažinimo Federacijos nariu klausimas. Prieš šį posėdį Federacijos narys-kandidatas privalo pateikti Federacijai dviejų Federacijos narių teigiamas rekomendacijas, o jei Federacijos nario-kandidato pagrindine kultivuojama BKI disciplina yra atskira BKI disciplina (kanupolas, slalomas, drakonų laivų irklavimas ar kita), tai toks Federacijos narys-kandidatas privalo pateikti vieno Federacijos nario ir atskiros BKI disciplinos komiteto teigiamas rekomendacijas. Jeigu atskiros BKI disciplinos komitetas per vieną mėnesį nuo šioje straipsnio dalyje nurodyto termino pasibaigimo dienos neišsprendžia rekomendacijos suteikimo klausimo, tai Vykdomasis komitetas Federacijos nario-kandidato pripažinimo Federacijos nariu klausimą sprendžia atsižvelgdamas į pateiktus dokumentus ir Federacijos nario-kandidato dalyvavimą Federacijos organizuojamose varžybose bei kitokį prisidėjimą prie Federacijos tikslų įgyvendinimo ir Federacijos veiklos. Vykdomajam komitetui priėmus sprendimą nepripažinti Federacijos nario-kandidato Federacijos nariu pareiškėjo sumokėtas stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai negrąžinami.
3. Federacijos nariu-kandidatu tampama tik tada, kai prašymą pateikęs juridinis asmuo yra informuojamas apie priimtą teigiamą sprendimą ir per vieną mėnesį sumoka stojamąjį nario įnašą ir einamųjų metų nario mokestį. Jei per nustatytą terminą mokesčiai nesumokami – juridinis asmuo laikomas atsisakiusiu ketinimo tapti Federacijos nariu.
3. 22 str. 4 dalis esama redakcija:
4. Generalinis sekretorius veikia Federacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Sandorius, kurių suma viršija 20 000 Lt, ir sandorius, susijusius su vienu renginiu (varžybomis, stovykla ir pan.), kai su tuo pačiu renginiu susijusio sandorio suma viršija 10000 Lt, Generalinis sekretorius gali sudaryti, kai yra Vykdomojo komiteto sprendimas šiuos sandorius sudaryti.
Nauja redakcija:
4. Generalinis sekretorius veikia Federacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Sandorius, kurių suma viršija 6000 Eur, ir sandorius, susijusius su vienu renginiu (varžybomis, stovykla ir pan.), kai su tuo pačiu renginiu susijusio sandorio suma viršija 3000 Eur, Generalinis sekretorius gali sudaryti, kai yra Vykdomojo komiteto sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

8 klausimas. Du balsavimo variantai (priimti ir pasiūlyti Konferencijai LBKIF Vykdomojo komiteto, 2017-10-24 d.):

1 variantas:
*60 Eur - Metinis nario mokestis
**5 Eur varžybų mokestis (už kiekvieną dalyvį Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memoriale ir Lietuvos čempionate)
***400 Eur - naujo nario mokestis , stojant į Federaciją.

2 variantas:
*80 Eur - Metinis nario mokestis
**4 Eur varžybų mokestis (už kiekvieną dalyvį Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memoriale ir Lietuvos čempionate)
***400 Eur - naujo nario mokestis , stojant į Federaciją.

Varžybų metų (Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memoriale ir Lietuvos čempionate) vyks loterija, kurios metu galima bus laimėti sportinės veiklos prizų.

Pagarbiai,

Generalinis sekretorius Romualdas Petrukanecas